logo Umowy o kurs

 

 

Aktualny cennik.

cennik

 

 

 

 

logo

Nauczanie z platformy
e-learningowej English Dynamics

 

 

 

  Nauczanie
  na platformie
  Skype oraz   ZOOM

skype

 

 

Rodzaje umów o kurs

Każdy kurs ma swoją własną umowę i swój regulamin lub regulaminy.
Celem podpisywania umowy jest pisemne zagwarantowanie klientowi jego praw.
Umowa precyzuje jakie usługi i na jakich warunkach przysługują klientowi
z uwagi na podpisanie przez niego umowy i wniesienie opłat za kurs.

Umowa podaje też wielkość i terminy opłat, oraz możliwości rezygnacji z kursu.
Prawa stron nie mogą być większe niż gwarantowane umową.

 

Umowa o nauczanie na kursie zdalnym ZOOM

Umowa ta jest podpisywana zdalnie, ale w wyjątkowych przypadkach,
może być podpisywana osobiście w ustalonym wcześniej miejscu i czasie.
Umowa o kurs określa między innymi:umowa
  - rodzaj i poziom kursu
  - liczbę godzin kursu i liczbę oraz długość zajęć
  - cenę całego kursu
  - możliwości podziału opłat na raty
  - terminy wnoszenia opłat
  - możliwości rezygnacji z kurs dla obu stron

 

Regulamin kursu

Regulamin kursu precyzuje, nie opisane w umowie, zasady uczestnictwa
w konkretnym kursie stacjonarnym zdalnym lub internetowym.

Kurs zdalny, a kurs internetowy

Wszystkie nasze kursy internetowe są kursami zdalnymi.
Pod nazwą "kurs internetowy" mieszczą się przede wszystkim
kursy do samodzielnej nauki online, które obecnie są zawieszone
z powodu epidemii COVID-19.

Pod nazwą "kurs stacjonarny online" mieszczą się kursy
prowadzone przez nauczyciela w czasie rzeczywistym i ustalonych terminach.

 

Regulamin kursu, a umowa o nauczanie

Regulamin kursu stanowi zawsze załącznik do umowy o nauczanie.
Celem stosowania regulaminu, jest zachowanie przejrzystości zapisów umowy,
czyli wyłączenie z umowy o nauczanie zbyt dużej liczby zapisów,
które mogłyby utrudnić zrozumienie jej treści.

Wyłączenia z oferty

Szkoła zastrzega sobie prawo odmowy zapisu bez podawania przyczyn.