logo Regulamin

 

Przeczytaj również opis umowy o nauczanie.

umowa

 

 

logo

Tutaj dowiesz się więcej na temat naszej platformy
e-learningowej English Dynamics

 

Jeśli jesteś słuchaczem naszej szkoły, tytaj możesz sprawdzić treść swoich regulaminów.

regulaminy

 

 

Rodzaje regulaminów

Różne rodzaje podpisywanych umów wymagają kilku różnych rodzajów regulaminów.
Mogą to być regulaminy ogólne, odnoszące się do całej naszej szkoły,
lub do rodzaju nauczania i poszczególnych kursów.
Każda osoba podpisująca z nami umowę, zapoznaje się
z odpowiednim regulaminem, przed podpisaniem umowy o kurs.

Odpowiednie regulaminy są publikowane na naszym portalu,
aby każdy słuchacz miał do nich bieżący dostęp,
ale ze względów bezpieczeństwa,
oraz z uwagi na nasze prawa autorskie do nich,
są one chronione hasłami dostępowymi.

Regulamin zdalnych kursów stacjonarnych

Regulamin ten odnosi się do wszystkich słuchaczy zdalnych
kursów stacjonarnych
, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania.
Regulamin ten zawiera postanowienia związane z procesem nauczania,
czyli spisane na piśmie zasady wzajemnych korelacji
szkoła - nauczyciel - słuchacz - rodzic.
Zasady te są zupełnie podobne do zasad obowiązujących w szkołach publicznych.
Regulamin precyzuje również reguły postępowania w przypadkach
nie ujętych w umowie takie jak np. korelacje szkoła - płatnik kursu.

 

Regulamin kursów internetowych

Regulamin ten odnosi się do wszystkich słuchaczy kursów internetowych,
niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania.
Regulamin ten zawiera postanowienia związane z procesem nauczania
i zasadami korzystania z internetowej platformy edukacyjnej,
zasady wzajemnych korelacji nauczyciel prowadzący - użytkownik platformy,
oraz reguły postępowania w przypadkach nie ujętych w umowie
np. korelacje szkoła - płatnik kursu.

Regulamin kursu, do którego odnosi się umowa

Jest to dodatkowy regulamin precyzujący zasady uczestnictwa
w konkretnym kursie stacjonarnym lub internetowym.
Regulamin tego typu stosowany jest jedynie w przypadku,
gdy wymagają tego szczegółowe warunki określonego kursu.

Regulamin kursu, a umowa o nauczanie

Regulamin kursu stanowi zawsze załącznik do umowy o nauczanie.
Celem stosowania regulaminu, jest zachowanie przejrzystości zapisów umowy,
czyli wyłączenie z umowy o nauczanie zbyt dużej liczby zapisów,
które mogłyby utrudnić zrozumienie treści umowy.